FAQ

Liste des questions les plus fréquentes et leurs réponses

FOIRE AUX QUESTIONS

Dashboard คืออะไร ?


เป็นรูปแบบการนำเสนอ ที่อธิบายข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบรายงานในหลากหลายมุมมอง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันกับเหตุการณ์หรือสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถแข่งขันหรือตอบสนองความต้องการด้านการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลไกการทำงานทางเทคโนโลยีที่ช่วยในการอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและรูปแบบการรายงานข้อมูล ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยกลไลทางเทคโนโลยีที่มีการฝังรายงานข้อมูลไว้บน Website หรือแม้กระทั้ง Application ที่ใช้งานอยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการพัฒนาไว้ก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่มีรอยต่อจากการนำบริการในรูปแบบใหม่มาเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่คุ้นเคยอยู่แล้ว และส่งผลดีในภาพรวมให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
Dashboard ช่วยให้คุณแสดงข้อมูลได้ง่ายขึ้นอย่างไร?


Dashboard จะช่วยนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการสรุปผลในมุมมองต่างๆให้ออกมาเข้าใจง่าย ได้ในหน้าเดียว ทั้งยังทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่าย หรือมองเห็นในมุมมองที่ต่างออกไปจากข้อมูลแบบเดิม และนำไปประกอบการตัดสินหรือตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลสามารถที่จะอัพเดตอัตโนมัติหรือทำได้อย่างได้รวดเร็ว สร้างโครงสร้างรูปแบบการนำเสนอเอาไว้เพียงครั้งเดียว และปรับเปลี่ยนข้อมูลตามที่ต้องการได้ตลอด
"Embedded + Dashboard" = ?


Dashboard สามารถนำไปฝังไว้บน website หรือ application ของคุณได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลได้จากwebsite หรือเครื่องมือที่เขาใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือเฉพาะทางเพิ่มเติม รวมถึงยังสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานในแต่ละบทบาทได้ด้วย

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter : 

Tel. 07 67 47 10 56